BAN THIẾU NHI

- Sinh Hoạt Ban Thiếu Nhi vào Thứ Bảy của tuần thứ nhì hằng tháng.
- Học Tiếng Việt: 9:00-10:00 sáng Chúa Nhật hằng tuần. Quí vị có con em muốn học Tiếng Việt miễn phí, xin hãy liên lạc với chúng tôi.