BAN THANH THIẾU NIÊN

- Thứ Tư hằng tuần: Sinh Hoạt Thanh Niên
- Nhóm một tháng một lần vào Thứ Bảy của tuần thứ nhì hằng tháng.
- Học Lớp Trường Chúa Nhật hằng tuần