- SINH HOẠT HẰNG TUẦN -


CHÚA NHẬT
    09:00 - 10:00 sáng: Trường Chúa Nhật
    10:30 - 12:00 trưa: Thờ Phượng

THỨ TƯ
    07:00 - 08:30 tối: Cầu Nguyện Hằng Tuần

THỨ BẢY
    07:00 - 08:00 sáng: Cầu Nguyện