Quí vị có con em muốn học Tiếng Việt miễn phí vào lúc 9:00 - 10:20 sáng Chúa Nhật hằng tuần, xin hãy liên lạc với chúng tôi.