BAN NAM GIỚI & PHỤ NỮ

Nhóm Ban Nam Giới và Phụ Nữ vào Thứ Bảy của tuần thứ nhì hằng tháng.
Trường Chúa Nhật hằng tuần