HỘI THÁNH TIN LÀNH OMAHA
Vietnamese Alliance Church of Omaha
11268 Lake Forest Dr.
Omaha, NE 68164
Phone:  
Email:   TinLanhOmaha.com

1. Lấy I-80 và nhập vào North 680
2. Lấy Exit 4 - Mapple ST
3. Quẹo Trái trên Maple ST đi về WEST (NE-64 W)
    nhớ giữ lane Phải
4. Quẹo Phải trên 114th AVE
5. Quẹo Phải vào EVANS St
6. Quẹo Trái vào Lake Forest Dr.

Quí vị có thể vào MapQuest.com để tìm đường đến nhà thờ chúng tôi.