Bài Giảng - Các Mục Sư Khác
Visitors:

Ngày Tựa Đề (tải xuống) Nghe trực tuyến Mục Sư
09-04-2016 Lời Nhắc Nhở Của Chúa Lê Vĩnh Thạch
09-05-2016 Hôn Nhân Gia Đình Lê Vĩnh Thạch
08-21-2016 Quyền Năng Sự Sống Lại Của Chúa Nguyễn Nhân Tâm
08-14-2016 Đời Sống Mới Nguyễn Hữu
03-24-2013 Sống Phục Vụ Chúa Nguyễn Văn Bé
12-16-2012 Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta Mục Sư Nguyễn Thỉ
04-08-2012 Đấng Christ Sống Lại Võ Thanh Bình
12-17-2011 Chuẩn Bị Chờ Chúa Đến Nguyễn Đang Minh
10-09-2011 Tương Lai Tuyệt Vời Tôn Thất Bình
08-21-2011 Sức Mạnh Trong Nghịch Cảnh Nguyễn Anh Tài
03-27-2011 Tận Dụng Huỳnh Văn Linh
03-26-2011 Nhu Cầu Của Hội Thánh Ngày Nay Hồ Hiếu Hạ
03-26-2011 Một Chức Vụ Bình Thường Lê Vĩnh Thạch
03-26-2011 Ảnh Hưởng Sâu Xa Của Người Cơ Đốc Nguyễn Anh Tài
10-31-2010 Cơ Đốc Nhân Là Gì Tôn Thất Bình
03-28-2010 Sự Phục Sinh Tâm Linh Võ Thanh Bình
02-21-2010 Phải Đồng Lo Tưởng Đến Nhau Lê Phước Thiện
12-20-2009 Tình Yêu Vĩ Đại Hồ Hiếu Hạ
12-19-2009 Được Ơn Và Mất Ơn Hồ Hiếu Hạ
10-18-2009 Trở Về Quê Tôn Thất Bình
10-18-2009 Gia Đình Hạnh Phúc Tôn Thất Bình
11-16-2008 Báo Đáp Ơn Lành Chúa Nguyễn Anh Tài
10-18-2006 Gia Đình Hạnh Phúc Lê Phước Thiện
09-12-2006 Sống Đạo Samuel Ông Hiền
07-30-2006 Nếu Không Ăn Năng - Nếu Không Kết Quả Nguyễn Thỉ
07-12-2006 Tình Yêu Giáng Thế Tôn Thất Bình